درباره کارخانجات ایران مرینوس

کارخانجات ایران مرینوس در سال 1346 با هدف تولید منسوجات پشمی و فاستونی در شهرستان قم و ابتدائا" با نام شرکت سهامی خاص پشمبافی ایران تاسیس گردید و در سال 1349 به بهره برداری اولیه رسیده و در سال 1351 به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفت. در سال 1353 نام شرکت به پشمبافی ایران مرینوس تغییر یافت و در سال 1354 به شرکت سهامی عام تبدیل شد و در سال 1371 نهایتا به نام کارخانجات ایران مرینوس تغییر کرد بیشتر بدانید...