شرح خبر
تاریخ انتشار : 1396/07/01
اطلاعيه تکميل مشخصات سهامداري

در راستاي برگزاري مجمع فوق العاده مورخ 1396/06/22 و مصوبه مجمع در خصوص افزايش سرمايه به ميزان 27% از محل مطالبات و آورده نقدي ، بدينوسيله به اطلاع آن دسته از سهامداران که تا کنون اطلاعات و مشخصات خود را به شرکت اعلان ننموده اند مي رساند جهت تکميل و ارسال مشخصات سهامداري خود تا تاريخ 1397/07/10به آدرس شرکت اقدام نماييند.

 
 بازگشت