شرح خبر
تاریخ انتشار : 1396/09/13
اطلاعيه تمديد زمان استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه

اطلاعيه کارخانجات ايران مرينوس

آگهي تمديد زمان استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه

پيرو مجوز 016-968/362033  مورخ   1396/09/08  بدينوسيله به اطلاع کليه سهامداران محترم مي رساند مهلت استفاده از

حق تقدم افزايش سرمايه از تاريخ  1396/09/16  لغايت  1396/09/30 تمديد گرديده است .

 

 

 
 بازگشت