شرح خبر
تاریخ انتشار : 1397/04/26
دعوت به مجمع عمومي عادي سالانه

  آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت کارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام)
  (به شماره ثبت 12078 و شناسه ملي 10100470757 )
مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت راس ساعت 9 روز يکشنبه مورخ 1397/04/31 در محل دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران خيابان دکتر بهشتي - خيابان دکتر مفتح شمالي - کوچه 12 پلاک 1 ساختمان ايران مرينوس تشکيل مي گردد.

بدينوسيله از کليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني به مجمع
2- بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 1396/12/29
3- تصويب پيشنهاد تقسيم سود
4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل جهت سال مالي منتهي به 1397/12/29
5-تعيين روزنامه کثيرالانتشار براي نشر آگهي هاي مربوط به صاحبان سهام
6- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره
7- ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.


 

 
 بازگشت