شرح خبر
تاریخ انتشار : 1398/04/16
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه کارخانجات ايران مرينوس(سهامي عام) سال مالي منتهي به 1397/12/29

 آگهي دعوت به مجمع عمومي عاد ي ساليانه کارخانجات ايران مرينوس(سهامي عام)
سال مالي منتهي به 1397/12/29
بدينوسيله از کليه صاحبان سهام شرکت کارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آورد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 در محل دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران خيابان دکتر بهشتي – خيابان دکتر مفتح شمالي – کوچه 12 پلاک 1 ساختمان ايران مرينوس تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1397/12/29.
2- بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و (زيان) و عملکرد شرکت براي سال مالي منتهي به 1397/12/29.
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 و تعيين حق الزحمه ايشان .
4- تعيين حق حضور اعضاء هيئت مديره .
5- تعيين روزنامه کثيرالانتشار .
6- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد .

 

 
 بازگشت