شرح خبر
تاریخ انتشار : 1398/04/29
برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه -سال مالي منتهي به 1397/12/29

صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه کارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام)

مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت کارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) در ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1398/04/26 حسب آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 27321 مورخ شنبه 1398/04/15 در محل قانوني شرکت پس از قرائت آيات قرآن مجيد با حضور85/97% صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنان و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکيل گرديد.
الف) در اجراي ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت براي انتخاب هيات رئيسه مجمع اخذ راي بعمل آورد و هيات رئيسه بشرح ذيل انتخاب گرديدند:
1- آقاي ناصر دهقان سانيچ بشماره ملي . 0569393329 به عنوان رئيس مجمع
2- خانم مريم مسعودي بشماره ملي 0651853311 به نمايندگي از بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي به عنوان ناظر
3- آقاي نويد رفيعي تبريزي بشماره ملي 0081443455 به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري ملي ايران به عنوان ناظر
4- آقاي حسن محمدي بشماره ملي 5199207776 به عنوان دبير
و سپس مجمع وارد دستور جلسه شد.
آقاي محمود دليلي شعاعي بعنوان مدير عامل گزارش تنظيمي فعاليت هيات مديره را در خصوص عملکرد وضع عمومي شرکت براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 براي حاضرين قرائت نمود و در ادامه بازرس قانوني و حسابرس گزارش خود را قرائت نمود و پس از بحث و بررسي مجمع موارد ذيل را تصويب نمود:
1- مجمع پس از بررسيهاي لازم، صورتهاي مالي، مشتمل بر تراز نامه و حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 را با اکثريت آراء تصويب نمود.
2- مجمع مبلغ 5 ريال سود تقسيمي به ازاي هر سهم را با اکثريت آراء تاييد و مورد تصويب قرار داد.
3- در مورد انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل اخذ راي بعمل آمد و با اتفاق آراء موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس بعنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي کاشفان بسمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال جهت سال مالي 1398 انتخاب گرديدند .

مجمع کمال تشکر و قدرداني خود را از عملکرد مدير عامل محترم و اعضاء هيات مديره و مديران و کليه پرسنل و کارگران شرکت اعلام نمود.
 

 
 بازگشت